ข้าวอินทรีย์

  • จังหวัด: หนองบัวลำภู
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • สุขภาพ,สิ่งแวดล้อม,วัฒนธรรม-วิถีชีวิต,คุณภาพชีวิต

สาระสำคัญ                             :

  • ความเป็นมา

ความเป็นมาของไร่ข้าวอินทรีย์นี้ คือโดยปกติก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรมาโดยตลอด ต่อมาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และเริ่มทำเกษตรแบบอินทรีย์มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นแนวกันชน เริ่มเข้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์และนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูก มีการปรับพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับการปลูกพืชผสมผสานและการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

  • เป้าหมาย จุดประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน คือ การเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมการอบรม และมีความสนใจพิเศษในการปลูกข้าวอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวไรท์เบอร์รี่ และสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมาย มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น หมู ไก่ เป็นต้น และการปลูกพืชผักอินทรีย์แบบผสมผสาน

  • โครงสร้างและบทบาทขององค์กร และเครือข่าย (แผนผังองค์กร)

มีการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ เพื่อเข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในเครือข่าย และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง

  • บทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมา

เมื่อเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ และได้รับประโยชน์จากการทำการเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ต้องสูดดมสารเคมี ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พออยู่พอกิน มีความสุขทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่นอีกด้วย

  • แนวโน้ม/ทิศทางในอนาคต

ในอนาคตจะมีการส่งออกอย่างเป็นระบบมากขึ้น ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงต่อครอบครัว และเป็นประโยชน์ต่อสังคม