เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดแพร่

  • จังหวัด: แพร่
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • คุณภาพชีวิต,เศรษฐกิจและทุนชุมชน

การขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกับ ภาคี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องที่ และ ท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชนหลากหลายประเด็น เพื่อนำไปสู่รูปแบบของการทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนนำไปสู่กระบวนการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงาน แบบปรึกษาหารือโดยใช้เวทีกลางของสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแพร่  จากการขับเคลื่อน ดังกล่าว พบว่า ได้เกิดแนวคิดในชุมชน และสังคมอย่างหลากหลาย เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นผู้นำของชุมชน ถูกเปลี่ยนบทบาทไปและโครงสร้างการบริหารการปกครองในรูปแบบเดิม เริ่มเกิดปัญหาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายต่อหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหา

เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากตัวเอง สู่ครอบครัว ชุมชน ตำบล ภูมินิเวศน์ สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบนำไปสู่ ในพื้นที่จัดการตนเอง กระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้  นำเอาสภาองค์กรชุมชนตำบลมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย การเป็น เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง โดยการนำวิถีวัฒนธรรมนำสู่จัดการตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป  ในการพัฒนาด้านอาชีพของชุมชน  จึงมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการรวมตัวและการผสมผสานของคนในชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ดำเนินการให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนจากฐานราก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อสร้างพื้นที่ สภาองค์กรชุมชนและพื้นที่รูปธรรมและยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์ภาคประชาชนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ตำบล อำเภอและจังหวัด
  3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในครัวเรือน   

     5.เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาส่วนต่างๆ ทั้งในระดับตำบล