การสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

  • จังหวัด: แพร่
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • สุขภาพ,คุณภาพชีวิต

มีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง และต่ำกว่าอัตราตาย ทำให้โครงสร้างทางประชากร ของจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยพบว่า สัดส่วนของประชากรในปี ๒๕๖๐ วัยเด็กอายุต่ำกว่า  ๑๕ ปีมีแนวโน้มลดลงสัดส่วนของประชากรวัยทำงาน ( ๑๕ - ๕๙ ปี) มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นและวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น    ทำให้อัตราส่วนพึ่งพิงของประชากรในจังหวัดแพร่เพิ่มมากขึ้น 

ตำบลบ้านกาศ จึงมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อการจัดบริการระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบริการเพื่อการรองรับการดำเนินงานได้มีอย่างมีส่วนร่วมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสาเพื่อสังคมในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทเช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  กาดสามวัยเป็นต้น  มีการพัฒนาทีมงานในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขและการให้ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีกลุ่ม/ชมรม/จิตอาสาในเป็นแรงเสริมที่ทำให้เป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยมีการการติดตามและการนำบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการสร้าเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกาศ   มาประกอบเป็นแนวทางการขับเคลื่อน และยังต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเช่นหน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะจิตอาสาเพื่อสังคมในพื้นที่ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาว ตลอดจนการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และทิศทางพัฒนาขยายผลพื้นที่มีความสนใจและมีความพร้อมที่สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง      ของพื้นที่ ที่จะทำให้การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน