ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น

  • จังหวัด: แพร่
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • สุขภาพ,สิ่งแวดล้อม,วัฒนธรรม-วิถีชีวิต,คุณภาพชีวิต

“อำเภอเป็นพื้นที่ ที่ไม่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเหมือนตำบลและจังหวัดที่มี อบต.และอบจ.” นี่เป็นสิ่งที่บุคลากรสาธารณสุขในอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เห็นตรงกัน จึงจำเป็นต้องมีกลไกร่วมเพื่อบริหารจัดการเรื่องที่สำคัญๆในทุกตำบล “คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขประจำอำเภอ”จึงมีบทบาทที่สำคัญขึ้น ประกอบกับช่วงที่มี “กองทุนสุขภาพตำบล”กระจายลงสู่พื้นที่อย่างรวมเร็วโดยที่ไม่มีแนวทางในการดำเนินการ การนำเงินกองทุนไปใช้จึงไร้ทิศทาง เช่น มีการซื้อแว่นตาแจก มีการเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  คปสอ.สูงเม่นตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันที่จะใช้ “ธรรมนูญสุขภาพอำเภอ”เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ นับเป็นเวลาเกือบ ๑ ปีที่กลไกระดับอำเภอนี้มีส่วนร่วมกันจัดทำจนแล้วเสร็จและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นคือ อบต.ได้ครบทั้งหมด ปัจจุบันนี้ คปสอ.สูงเม่น จ.แพร่ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องธรรมนูญสุขภาพระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศไทย ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น  สนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานครอบครัวอบอุ่น  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกตำบลของอำเภอสูงเม่น

ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น  ประกอบด้วย  ๑๑ หมวด   จำนวน ๓๗   ข้อ

หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพชาวอำเภอสูงเม่น

หมวดที่ ๒ การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะชาวอำเภอสูงเม่น

หมวดที่ ๓ การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพ และการจัดการ

            สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

หมวดที่ ๔ การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพและ

            สุขภาวะ

หมวดที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

หมวดที่ ๖ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

หมวดที่ ๗ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และบริการข้อมูลสาธารณสุข

หมวดที่ ๘ การระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน

            ด้านสุขภาพ

หมวดที่ ๙ สำนักธรรมนูญสุขภาพ

หมวดที่ ๑๐ การแก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ ๑๑ บทเฉพาะกาล