ชุมชมเข้มแข็ง

  • จังหวัด: แพร่
  • |
  • วันที่ 15 January 2018
  • |
  • สุขภาพ,สิ่งแวดล้อม,วัฒนธรรม-วิถีชีวิต,คุณภาพชีวิต

เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ที่ประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ของคนใน 
หมู่บ้าน มีการทำอาชีพหลากหลายโดยใช้หมู่บ้าน มีการทำอาชีพหลากหลายโดยใช้ความถนัดของตนเอง มีกระบวน 
การเรียนรู้ร่วมกัน มีผู้นำชุมชน ผู้นำทางธรรมชาติบุคคลากร วิทยากรชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน หมู่บ้านใ 
กล้เคียงทั้งใน จ.แพร่ และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการสร้างอาชีพ

กลุ่มออมทรัพย์ เฉลิมพระเกียรติ 
กองทุนหมู่บ้าน บ้านเวียงตั้ง ม.5 ต.วังทอง อ.เมือง จ.แพร่ 
กลุ่ม อสม. ต.วังชง อ.เมือง จ.แพร่ 
กลุ่มอาชีพ เลี้ยงโค ทำนา เย็บผ้า เลี้ยงหมู กลุ่มแหนม 
กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มเกษตรกรทำนา ต.วังชง กลุ่มเกษตร 2000(ปุ๋ยชีวภาพ) 
กองทุนสวัสดิการ กลุ่มผั้สูงอายุ 
อื่นๆ สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่จำกัด