เครือข่ายคณะกรรมการต้านยาเสพติดบ้านชะไว

 • จังหวัด: อ่างทอง
 • |
 • วันที่ 08 April 2018
 • |
 • สุขภาพ

เครือข่ายคณะกรรมการต้านยาเสพติดบ้านชะไว

ที่ตั้ง บ้านชะไว หมู่ที่ 1 ตําบลชะไว อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประสานงาน นายบุญเสริม หนูทอง โทรศัพท์ 0-3564-1636 องค์กรพี่เลี้ยง สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอไชโย

พื้นที่ดําเนินการ 1 ชุมชน/หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนในเรื่องโทษ และอันตรายของยาเสพติด
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ เยาวชนเอง

3 เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําศาสนา และองค์กรท้องถิ่น ร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด

 1. ให้ทุกภาคของชุมชนได้สร้างพลังในรูปแบบต่าง ๆ และใช้พลังร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

ผลงานที่ผ่านมา

 1. ก่อตั้งชมรมฟ้าใส (กลุ่มอาชีพทํากรอบรูปวิทยาศาสตร์สําหรับผู้เข้ารับการบําบัดแล้วจากศูนย์ ชัยมงคล)
 2. เป็นศูนย์บําบัดยาเสพติดโดยใช้อาคารเรียน และมัสยิดเป็นสถานที่ทํากิจกรรมสําหรับผู้ติดยา ในหมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งใจจะเลิกยาเสพติด
 3. คณะกรรมการมัสยิดอัลยุสรอสามัคคีร่วมกับชาวบ้านเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน
 4. คณะครู นักเรียนโรงเรียนอิสลามมูลนิธิ และคระกรรมการมัสยิดฯ ร่วมกันจัดทําเอกสารเกี่ยว กับยาเสพติด ออกแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบทุก ๆ สัปดาห์
 5. จัดอบรมภาคฤดูร้อนแก่เยาวชนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
 6. ก่อตั้งกลุ่มแม่บ้าน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยทุกชนิด