เครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • จังหวัด: อ่างทอง
 • |
 • วันที่ 08 April 2018
 • |
 • คุณภาพชีวิต

เครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

หมู่ที่ 1 ตําบลม่วงเตี้ย ที่ตั้ง ตําบลม่วงเตี้ย อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้ประสานงาน นายคมกริช ครองตน โทรศัพท์ 0-9412-8577 องค์กรพี่เลี้ยง นายสุรเชษฐ์ นิ่มกุล พื้นที่ดําเนินการ 3 ชุมชน/หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง
 2. เพื่อลดจํานวนผู้เสพให้น้อยลงจากเดิม

3 เพื่อป้องกันเยาวชนมิให้ติดยาเสพติด

 1. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลงานที่ผ่านมา

 1. การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้นระหว่างชุมชน
 2. ร่วมจัดสร้างที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน
 3. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน
 4. ร่วมมือกับสมาชิกในชุมชน และชุมชนข้างเคียงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด