กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 11-15 จาก 3021

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

: ม.ราชภัฏนครปฐมจับมือชุมชน พัฒนาสุขภาวะในระดับตำบล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา

เมืองนครปฐมประกาศใช้ ธรรมนูญตำบลตลาดจินดาฯ ผู้ว่าฯ นครปฐม ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 ฉบับแรกของคนนครปฐม ศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น.

กลุ่มสัจจะฯ หมู่ 6 วัดเสนารณรงค์

เป็นกลุ่มกองทุนเงินออมของหมู่บ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539