กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 11-15 จาก 3002

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

: ม.ราชภัฏนครปฐมจับมือชุมชน พัฒนาสุขภาวะในระดับตำบล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา

เมืองนครปฐมประกาศใช้ ธรรมนูญตำบลตลาดจินดาฯ ผู้ว่าฯ นครปฐม ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลตลาดจินดา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 ฉบับแรกของคนนครปฐม ศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 13.20 น.