กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 16-20 จาก 3002

กลุ่มสัจจะฯ หมู่ 6 วัดเสนารณรงค์

เป็นกลุ่มกองทุนเงินออมของหมู่บ้าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดบางปิดล่าง หมู่ 2

เป็นกลุ่มกองทุนการออมเงินของหมู่บ้าน ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ประชุมกลุ่มทุกวันที่ 29 ของทุกเดือน

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนชาวคลอง

คลองเจดีย์บูชาเป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่4) ได้โปรดให้ขุดคลองจากแม่น้ำเมืองนครชัยศรีเข้าไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดีย์ เพื่อความสะดวงในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ปากคลองอยู่ท้ายบ้านท่านา ปลายคลองจรดพระปฐมเจดีย

สุขใจ ใฝ่รู้ บูรณาการสายน้ำและวัฒนธรรม

สร้างจิตสำนึก "รักษ์ถิ่น รักคลอง"

สุขตามครรลอง คูคลองต้องจัดการ

น้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ