กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 21-25 จาก 3002

กลุ่มจัดการขยะ ม.8 บ้านพรงสน ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ปี 2550 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขยะในชุมชนและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดเริ่มนำปัญหาขยะในชุมชนเข้าร่วมหารือในที่ประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดในที่ประชุมมีมติให้จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

กองทุนสวัสดิการชุมชนคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

กองทุนสวัสดิการชุมชนคลองนกกระทุง ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2550 มีสามาชิกทั้งหมดรวม 600 คน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เป็นหมู่ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องกลุ่มออมทรัพย์

การจัดการลุ่มน้ำห้วยกระเวน

ผลการศึกษาเบื้องต้น (ก.ค. – ธ.ค. 57) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน “เมืองพระชนกจักกรี อุทัยธานีน่าอยู่” โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบคือหนึ่งประเด็นศึกษาของโครงการฯ นี้ ทางทีมศึกษาได้คัดเลือกพื