กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 26-30 จาก 3002

การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสะแกกรัง ในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำสาขาลำห้วยทัพเสลา อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สร้างความเข้าใจกับชุมชน และเก็บข้อมูลประวัติชุมชน ทุนคน ทุนวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ทุนภูมิปัญญาการจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรการผลิตโดยใช้ ผัง ทรัพยากร ผังชุมชน เส้นทางประวัติศาสตร์ ปฏิทินการผลิต

อาสาสมัครสร้างสุขปันยิ้มผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากมีความใกล้ชิดเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุร่วมถึงสามารถเข้าถึงและพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนได้ดีที่สุดแต่ในปัจจุบันกล

การจัดการขยะในชุมชนหมู่ 5 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จากการสำรวจปัญหาขยะในชุมชน บ้านต้นลาน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 267 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 1,602 คน ประชากรแฝงประมาณ 400 คน พบว่าในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 10.8 กิโลกรัม/เดือน ประเภทขยะที่พบ คือ ถุงและวัสดุที่เป็นพาสติก วัสดุโฟม แก้ว กร