กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 3016-3020 จาก 3021

การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า

ปัจจุบันชาวบ้านเราสามารถประสานกับหน่วยงานและดำเนินงานได้เกือบทุกขั้นตอนในบางเรื่อง อย่างเช่นคุณภาพดินเราก็มาสามารถตรวจได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง

การใช้สมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักสมุนไพรท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นไม่ให้หายไป

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะให้คงอยู่ต่อไปนั้นต้องมีกลุ่มคนที่หลากหลายมาเรียนรู้ จึงเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “อุ้ยสอนหลาน”

ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

เริ่มจาก การปลูกฝ้าย การแปรรูปให้เป็นเส้น การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติ การทอด้วยเครื่องทอที่สืบทอดมา การดัดแปลงรูปแบบการใช้สอย

การทอตุงล้านนา

“ตุง” หรือ “จ้อ” เป็นภาษาถิ่นทางภาคเหนือที่ชาวล้านนาเรียกขานกันทั่วไป