กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 31-35 จาก 3002

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านสระพังแพลอย ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ชุมชนบ้านสระพังแพลอย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นจนเกิดวิถีการปลูกผักที่ไร้สารพิษ สามารถนำไปใช้บริโภคในครัวเรือน แลกเปลี่ยน หรือขายในชุมชน จน

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้านรางปลาหมอ ตำบลสวนปาน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ชุมชนบ้านรางปลาหมอมีปัญหาจากการใช้สารเคมีในการปลูกผัก/การบริโภคผักที่มีสารเคมีตกค้าง เช่น ย่าฆ่าแมลง/ยาปราบศัตรูพืช/สารป่นเปื้อนจากน้ำและดิน

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนชุมชนบ้างหนองควายเฒ่า ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ชุมชนบ้านหนองควายเฒ่ามีปัญหาในการใช้สารเคมีในการปลูกผัก/การบริโภคผักที่มรชีสารเคมีตกค้าง เช่น สารกำจัดแมลง ศัตรูพืช ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นชุมชนบ้านหนองควายเฒ่าจังจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนในชุมชน เพื่อให้ป

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ชุมชนบ้านหวายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ชุมชนบ้านหวายน้อย มีประชากรจำนวน 200 คน จำนวน 51 ครัวเรือน มีปัญหาการใช้สารเคมีในการปลูกผัก/การบริโภคผักที่มีสารตกค้าง ดังนี้ ประชาชนในชุมชนมีการเจ็บป่วยโรคต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และโรคมะเร็ง จากการเจาะเลือดตรวจสารเคมีพบว่ามีปริมาณสารเ

สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม