กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 36-40 จาก 3002

ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนตำบลวัดละมุด

ทางชุมชนวัดละมุดได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจากการดื่มสุราจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญของชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนและเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เป็นชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขในงานบุญและเป็นแบบอย่างที่ดีให

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากมีความใกล้ชิด เข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถเข้าถึงและพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนได้ดีที่สุด แต่ในปัจจุบันกลั

การจัดการขยะในชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การการสำรวจปัญหาขยะในชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 231 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 365 คน พบว่า ในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 50 กิโลกรัม/เดือน ประเภทขยะที่พบ คือ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องโฟม ถุงพลาสติก เศษอาหาร เปลือกผลไม้

การสร้างความเข้มแข็งชองเครือข่ายชุมชนชาวคลอง

คลองเจดีย์บูชาเป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่4) ได้โปรดให้ขุดคลองจากแม่น้ำเมืองนครชัยศรีเข้าไปจนถึงบริเวณพระปฐมเจดีย์ เพื่อความสะดวงในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ปากคลองอยู่ท้ายบ้านท่านา ปลายคลองจรดพระปฐมเจดีย

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการ เครื่องมือพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม เกิดขึ้น ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐