กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 1-5 จาก 799

เครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง 2. เพื่อลดจํานวนผู้เสพให้น้อยลงจากเดิม 3 เพื่อป้องกันเยาวชนมิให้ติดยาเสพติด 4. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เครือข่ายคณะกรรมการต้านยาเสพติดบ้านชะไว

1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนในเรื่องโทษ และอันตรายของยาเสพติด 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ เยาวชนเอง

เครือข่ายคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง 2. เพื่อลดจํานวนผู้เสพให้น้อยลงจากเดิม 3 เพื่อป้องกันเยาวชนมิให้ติดยาเสพติด 4. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภูมิปัญญาในการทำขนมจ้าง

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น