กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 1-5 จาก 809

ข้าวอินทรีย์

อาหารที่ปลอดภัย

ความร่วมมือบนถนนมิตรภาพ

ภายหลังการสร้างถนนมิตรภาพแล้วเสร็จความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดที่ตั้งตามแนวถนนมิตรภาพตั้งแต่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และ หนองคาย ทว่ายังขาดทิศทางการพัฒนา กล่าวคือ ไม่มีความร่วมมือในการพัฒนาต่างจังหวัดต่างทำ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนา

ชมรมผู้สูงอายุตำบลปากคาด

สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ "แก่อย่างมีคูณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"

การจัดการขยะในชุมชน บ้านเหล่าขุมมัน ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ย ประมาณ 15-20 กิโลกรัม/เดือน ประเภทขยะที่พบ คือ ถุงพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง เบียร์ เศษอาหารจากครัวเรือน(ผักต่างๆ)

การลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี บ้านโคกเลาะ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านเป็นประจำ (ดื่ม 3 วันต่อสัปดาห์) จำนวน 38 คน การจัดงานบุญงานประเพณีในหมู่บ้านทุกครั้ง