กรณีศึกษาทั้งหมด

ค้นหาผ่านประเภท

เลือกจำนวนแสดง Result 1-5 จาก 517

ศูนย์เรียนรู้บ้านดินและพลังงานทดแทนม.9 ต. ปกาสัย อ.เหนือคลอง

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากในปัจจุบันทำให้มนุษย์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ฯเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพอากาศในปัจจุบันเช่นนวัตกรรมบ้านดินและแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ชุมชนจัดการภัยพิบัติด้วยตนเอง ม.5 บ้านปลายทับใหม่ต.ดินแดง อ.ลำทับ

เป็นหมู่บ้านที่ประสบวาตภัยและนำ้ท่วมเกือบทุกปี ทำให้ประชาชนมีความลำบากแกนนำในชุมชนได้มีการรวมตัวในการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเองและได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน

ตรังนาขยับ

วันหยุดแต่ทีมตรังนาไม่หยุด ใช้โอกาส "โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนาข้าวเพิ่มมูลค่าสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน"

ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2

1 ขยะในชุมชนลดลง 2 ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ 3 มีกติกาชุมชนในการจัดการขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 4 มีข้อเสนอผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ

กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3

เกิดข้อมูลหนี้สินและ รายได้ก่อนและหลังเริ่มโครงการ 1 ชุด รายได้หลังเริ่มโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ลดหนี้สินชุมชน ร้อยละ 30 เกิดศูนย์เรียนรุ้ชาวประมงบ้านแหลมแท่น-บ่ออิฐ