สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา Local Development Institute

ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคม มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับการคิดวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ ลงมาจนถึงชุมชนท้องถิ่น การมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต่อการทำงานบนฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

คุณสสัน ศุภวัตรวรคุณ - เลขาธิการ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

1/62 ถ.งามวงศ์วาน 43 แยก 19 (ซ.ชินเขต1/19) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
1/62, Ngam Wong Wan 43 Alley, Lane 19, Thung Song Hong, Lak Si, 10210 Bangkok, Thailand

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.)
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ