สินเชื่อ ธ.อ.ส

สินเชื่อธ.อ.ส.เพื่อเรื่องของอาคาร

ธนาคารธ.อ.ส.หรือเรียกชื่อเต็มว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารที่ให้การบริการแตกต่างจากธนาคารทั่วไปที่คุ้นตา เพราะธนาคารธ.อ.ส.เป็นองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ดำเนินงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ให้ความสะดวกกับประชาชนในเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ทำหน้าที่ให้กู้ยืมเงินและจัดสรรที่ดินให้กับทั้งภาครัฐและประชาชน รวมถึงคอยให้การสนับสนุนการลงทุนของประชาชนอีกด้วย ซึ่งเมื่อทางธ.อ.ส.นั้นเป็นธนาคารที่เน้นความต้องการของประชาชนในเรื่องของการจัดสรรที่ดินแล้ว แน่นอนว่าการให้บริการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปล่อยสินเชื่อ

  สินเชื่อธ.อ.ส.ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในคุณภาพ การันตีจากการทำงานภายใต้ความดูแลของกระทรวงการคลังมีสินเชื่อที่โดดเด่นอย่างสินเชื่อโครงการบ้านธ.อ.ส.เราไม่ทิ้งกันที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากได้ออกแบบเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความยากลำบากในยุคโควิด 19 จึงมีระยะเวลาในการขอกู้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และต้องสิ้นสุดการดำเนินการภายใน 30 ธันวาคม 2566 นี้ โดยสินเชื่อธ.อ.ส.โครงการบ้านธ.อ.ส.เราไม่ทิ้งกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและเพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคารนอกจากนี้ การขอกู้สินเชื่อธ.อ.ส. ยังสามารถดำเนินการเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย โดยจะต้องดำเนินการพร้อมกับวัตถุประสงค์หลักข้างต้น จึงเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อที่มีเพื่อครอบคลุมความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อได้อย่างรอบคอบ

หากสนใจขอกู้สินเชื่อธ.อ.ส.นี้ จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จาก “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ”

เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อธ.อ.ส.โครงการบ้านธ.อ.ส.เราไม่ทิ้งกัน แล้ว จะได้รับวงเงินสูงสุด 3,000,000บาท ต่อรายต่อหลักประกัน และมีระยะเวลาในการผ่อนที่ค่อนข้างยาว คือไม่ต่ำกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี สินเชื่อธ.อ.ส.จึงเป็นสินเชื่อที่ให้ความคล่องตัวในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้อย่างโดดเด่น มีวงเงินที่สูงเพียงพอความต้องการและออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงเหมาะกับผู้ที่มีแผนจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในปี 2566 แต่ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน สินเชื่อธ.อ.ส. จะช่วยให้ทำตามความตั้งใจนี้ได้ราบรื่นขึ้น

 


สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ